Polityka cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka):

Ciasteczka s? to pliki umo?liwiaj?ce przechowywanie informacji lub uzyskanie dost?pu do informacji ju? wcze?niej zachowanej w urz?dzeniu ko?cowym U?ytkownika. Ciasteczka najcz??ciej zawieraj? nazw? strony internetowej, z której pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.

Wykorzystanie ciasteczek:

Nasza strona internetowa u?ywa ciasteczek, które wykorzystywane s? mi?dzy innymi do zapami?tywania preferencji U?ytkownika, w celach statystycznych, bezpiecze?stwa oraz prawid?owego dzia?ania naszego serwisu. Ciasteczka nie przechowuj? danych osobowych.

Wy??czenie ciasteczek:

Przegl?darka internetowa domy?lnie zezwala na przechowywanie ciasteczek w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. U?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych ciasteczek w ustawieniach przegl?darki internetowej. Zmiana mo?e dotyczy?: automatycznej blokady obs?ugi ciasteczek, wymuszenia ka?dorazowo zgody na przechowanie informacji (poni?ej zosta?y zamieszczone adresy stron, na których zamieszczone s? opisy jak dokona? zmiany). W??czenie blokady obs?ugi plików cookie mo?e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z serwisu.

Adresy stron opisuj?cych wy??czenie lub zmian? ustawie? dla niektórych przegl?darek internetowych: